Jobopslag: Vi søger Kirke- og familiemedarbejder

Kirke- og familiemedarbejder

En stilling som kirke- og familiemedarbejder på 37 timer ved Ansgars Kirken, Aalborg, er ledig pr. 1. februar 2024.

Ansgars Kirken er placeret mellem Aalborg Kongres og Kulturcenter og Aalborgtårnet. Som lokal sognekirke vil vi være en åben kirke for alle, dér hvor mennesker er. Vi ønsker at række ud til vores tid og kultur, så vi i ord og handling efterlever Jesu befaling: “Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem.” (fra kirkens værdigrundlag www.ansgarskirken.dk)

Ansgars Kirken har i dag mange fællesskaber for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Det nybyggede sognehus og lokalerne i kirkens underetage rummer det mangfoldige menighedsliv i løbet af ugen. Ansgars Kirken har også tradition for et aktivt og genremæssigt alsidigt musikliv.

Vi søger en kirke- og familiemedarbejder, der besidder to primære egenskaber:
At være glad for Jesus og glad for mennesker.

Vi søger en medarbejder, som er god til at danne relationer til børn og familier, og som kan koordinere og lede frivillige. En medarbejder, som kan videreføre eksisterende fællesskaber, men som også kan nytænke og gå nye veje. Derudover vægter vi højt evnen til at arbejde selvstændigt og samtidig indgå i team med kirkens tre præster samt kirkens øvrige ansatte, således at de forskellige ressourcer udnyttes bedst muligt.

Din profil

Vi forventer af den rette kandidat:

 • Uddannelse der er relevant for arbejdet (fx 3-K uddannelsen, diakonuddannelse, lærer, pædagog)
 • Villighed til at tage den obligatoriske grunduddannelse for Kirke – og Kulturmedarbejdere, hvis kompetencekravet ikke allerede opfyldes
 • Erfaring fra kirkeligt børne og ungdomsarbejde.
 • Et afklaret forhold til kristendom og det at arbejde med forkyndelse, bøn og undervisning, dåbs- og trosoplæring.
 • Evne og lyst til at lede Babysalmesang
 • Evne og kompetence til at arbejde med koordinering, ledelse og opmuntring af frivillige
 • Evne og kreativitet til at udvikle kirkens børne- og familieområde
 • Ønske om at være en naturlig del af kirkens menighedsliv og øvrige fællesskaber i kirken.
 • Kan identificere sig med kirkens profil og værdigrundlag – se mere på www.ansgarskirken.dk


Vi tilbyder:

 • En velfungerende arbejdsplads med fokus på samarbejde, sparring og både menneskeligt og åndeligt fællesskab.
 • En stilling med stor frihed til at tilrettelægge arbejde og arbejdstid. Der må dog forventes skiftende arbejdstider, hvor aften og weekendarbejde vil forekomme.
 • En stilling med gode muligheder for at nytænke og selv sætte sit præg på arbejdsopgaver m.v.
 • En engageret kollegaflok kendetegnet ved en humoristisk tone og en afslappet omgangsform.
 • Frivillige og ansatte der med forskellige kompetencer arbejder sammen for at realisere et fælles mål
 • Et engageret og støttende Menighedsråd, der er en aktiv del af det gudstjenestelige og menighedsmæssige fællesskab
 • Mulighed for at vælge en arbejdstid på 30 timer.

 

Beskrivelse af Ansgars Kirken

Ansgars Sogn har godt 8400 indbyggere heraf er lidt over 6300 medlemmer af folkekirken. Sognet er vokset med mere end 1000 indbyggere over de senere år, og der kommer mere end 25.000 besøgende i kirken pr. år. Menighedsrådet tæller 11 medlemmer.

Ansgars Kirken er fra 1929 og vi ser således frem mod et snarligt 100-års jubilæum. Der er siddeplads til ca. 450 personer i kirken. I sognehus og lokalerne under kirken findes kontor for de ansatte samt menigheds- og konfirmandlokaler.

Kirkens liv er præget af en stor og engageret menighed med bla. mange unge og børnefamilier, og der er en meget god og stabil kirkegang om søndagen med et gennemsnit på over 200 pr. gudstjeneste i 2023.

Ved højmessen inddrages mange af kirkens frivillige til forskellige opgaver: mini-, børne- og juniorkirke under prædiken, liturghjælpere, tekniske hjælpere, lovsangsgrupper, oversættelse til engelsk, kirkevært mv. Ud over højmesserne afholdes der også korte morgengudstjenester, rytmiske musikgudstjenester, spaghettigudstjenester samt gudstjenester for unge. Desuden holdes der gudstjenester på sognets to plejehjem, ligesom der holdes gudstjenester for børnehaver, skoler mv. i forbindelse med jul og påske.

Menighedslivet i Ansgars Kirken består også af mange andre fællesskaber og aktiviteter: Babysalmesang, Legestue, Børneklub, Minikonfirmander, Ansgars aftener med kulturelle foredrag, Koncerter, Bibelskoleaftener og temadage, Morgensang, Kvindefællesskab, Fredagsfamilie-fællesskab, Smågrupper, Strikkeklub/dåbsklude, Kristendomskurser, Danskundervisning/fællesskab for nydanskere (Elsk Aalborg International), Musikgrupper, Menighedslejr, Sogneudflugt, Besøgstjeneste mm.

Kirkens Korshærs skurby og herberg er beliggende i sognet, og i samarbejde med andre menigheder i Aalborg deltager Ansgars Kirken i maduddeling i form af ”Foodbank”. Desuden er der samarbejde med FDF i sognet.
Kirkens ansatte medarbejdere udgøres i det daglige af to kordegne, hvoraf den ene også varetager funktionen som daglig leder, fire kirketjenere, tre præster, to organister, en kirkesanger, en gruppe korsangere samt en kirke- og familiemedarbejder.


Ansættelsesvilkår og lønforhold

Ansættelse sker ved Ansgars Sogns Menighedsråd, Aalborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Kontaktoplysninger og ansøgning

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Daglig leder Charlotte Buus Pedersen, 98 12 32 66
Menighedsrådets kontaktperson Erik Dencker Andersen, 25 33 98 66

Det er også muligt at tage kontakt til kirkens sognepræster:
Anders Jensen: Tlf. 29 33 06 86. Uffe Kronborg: Tlf. 50 40 54 08. Andreas Bøge: Tlf. 21 60 40 52

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Ansgars Sogns Menighedsråd og sendes på mail til 8365fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 28-11-2023 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 05-12-2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der i forbindelse med ansættelse vil blive indhentet referencer, samt at der vil blive tale om en prøvetid på 3 måneder.